Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

تاریخ انتشار  :  09:56 صبح ۱۳۹۲/۹/۲۵
تعداد بازدید  :  509
Print
   
ادبیات

ادبیات

زبان شناسی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ع‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌، -۱۳۳۵

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۲

درآم‍دی‌ ن‍ق‍ادان‍ه‌ - زب‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر روای‍ت‌

ت‍ول‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌، م‌ -۱۹۵۳ .Toolan, Michael J

ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌

۱۳۸۳

۳

از زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌

ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌، -۱۳۳۵

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

-۱۳۸۰

۴

از زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ :ش‍ع‍ر

ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌، -۱۳۳۵

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

-۱۳۸۰

۵

ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ رس‍ان‍ه‌، دی‍ن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

ه‍وور، اس‍ت‍وارت‌، ۱۹۵۱ - م‌.Hoover, Stewart M

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): س‍ازم‍ان‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌

۱۳۸۲

۶

گ‍راف‍ی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ (ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ و طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌)

گ‍اورز، پ‍ی‍ت‍رGowers, Peter

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۳

۷

ن‍ی‍روی‌ پ‍ی‍ام‌

س‍روان‌، ش‍رای‍ب‍ر، ژان‌ ژاک‌Servan - Schreiber, Jean Jacques

[ت‍ه‍ران‌]

 

۸

م‍ب‍ان‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ج‍م‍ع‍ی‌

دادگ‍ران‌، م‍ح‍م‍د

ف‍ی‍روزه‌

۱۳۷۴

۹

م‍ن‍طق‌ در زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ص‍ف‍وی‌، ک‍وروش‌، -۱۳۳۵

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۰

۱۰

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۸ -

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ج‍ام‌ج‍م‌

۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

م‍ه‍م‍ان‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ خ‍واب‌ :ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

ی‍ث‍رب‍ی‌ ، چ‍ی‍س‍ت‍ا

ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

۱۳۷۹

۲

ب‍لاغ‍ت‌ ت‍ص‍وی‍ر

ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۳ -

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۶

۳

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ع‍ر

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸ -

آگ‍اه‌

۱۳۷۰

۴

ب‍ی‍ان‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌

ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۵

روزن‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ع‍ر

ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ۱۳۴۶ -

ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌

۱۳۷۷

۶

ع‍ن‍اص‍ر ب‍ی‍رون‍ی‌ ش‍ع‍ر

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۷

ع‍ن‍اص‍ر ب‍ی‍رون‍ی‌ ش‍ع‍ر

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۸

روش‍ن‍گ‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ و ن‍ق‍د ادب‍ی‌

پ‍ارس‍ی‌ن‍ژاد، ای‍رج‌

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۰

۹

ق‍وطی‌ ب‍ی‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍ن‍ی‍ش‍ون‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ اش‍ع‍ار گ‍وی‍ش‌ ده‍ک‍ردی‌

س‍اک‍ن‍ی‍ان‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر: ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د

۱۳۸۵

۱۰

زب‍ان‌ گ‍ی‍ل‍ک‍ی‌

پ‍وره‍ادی‌ ، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲ -

ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ل‍ی‍ا

۱۳۸۵

۱۱

پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم‌( ص‌) و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار( ع‌) از ن‍گ‍اه‌ ش‍اع‍ران‌ ک‍رد

ح‍س‍ن‌زاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۱۲

س‍وت‍ه‌دل‌ س‍خ‍ن‌ م‍ی‌گ‍وی‍د: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی‌ دوب‍ی‍ت‍ی‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌ ب‍اب‍اطاه‍ر ع‍ری‍ان‌ ه‍م‍دان‍ی‌

رئ‍وف‍ی‌م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴ - ، ش‍ارح‌

اس‍ک‍اف‌

۱۳۸۲

۱۳

از ن‍ف‍س‌ ف‍روردی‍ن‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ای‌ از ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ح‍وزه‌ی‌ ص‌ان‍ت‍ظار

ع‍م‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۹ -

: ش‍روع‌

،۱۳۸۸

۱۴

دس‍ت‍ی‌ ب‍ر آت‍ش‌ (ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍ع‍ر ج‍ن‍گ‌)

ک‍اف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

ن‍وی‍د ش‍ی‍راز

۱۳۸۱

۱۵

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ن‍ج‌زب‍ان‍ه‌ ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍ادل‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌ - آل‍م‍ان‍ی‌ - اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌

اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، اح‍م‍د، -۱۳۰۳

اح‍م‍د اب‍ری‍ش‍م‍ی‌

۱۳۷۵

۱۶

دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍وع‌ ک‍ل‍م‍ات‌، ح‍ال‍ت‌ ک‍ل‍م‍ات‌، ک‍ل‍م‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ع‍م‍ول‌ در ف‍ارس‍ی‌...

ان‍زل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، -۱۳۰۳

ان‍زل‍ی‌

۱۳۷۰

۱۷

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍د از اس‍لام‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ه‍زار س‍ال‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌

ب‍ش‍ارت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌

۱۳۷۸

۱۸

ان‍واع‌ ادب‍ی‌: ش‍م‍ه‌ی‍ی‌ از س‍ی‍رگ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ادب‌ در ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

ع‍ب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، -۱۳۰۷

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۷۹

۱۹

از گ‍ذش‍ت‍ه‌ی‌ ادب‍ی‌ ای‍ران‌: م‍روری‌ ب‍ر ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - س‍ی‍ری‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ن‍ظری‌ ب‍ر ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر

زری‍ن‌ک‍وب‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۳

۲۰

ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ در ت‍طور ای‍م‍اژه‍ای‌ ش‍ع‍ر پ‍ارس‍ی‌ و س‍ی‍ر ن‍ظری‍ه‌ ب‍لاغ‍ت‌ در اس‍لام‌ و ای‍ران‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸ -

آگ‍اه‌

۱۳۶۶

۲۱

س‍ه‌ ش‍اع‍ر

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

۱۳۷۹

۲۲

ف‍ن‍ون‌ ب‍لاغ‍ت‌ و ص‍ن‍اع‍ات‌ ادب‍ی‌

ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌،۱۲۷۸-۱۳۵۹

ن‍ش‍ر ه‍م‍ا

۱۳۶۷

۲۳

ح‍م‍اس‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌: دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌، ش‍ع‍ر، ن‍گ‍اه‌، ن‍ق‍د و ن‍ظر

ب‍ی‍گ‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌آب‍ادی‌، پ‍روی‍ز، گ‍ردآورن‍ده‌

ف‍ره‍ن‍گ‌گ‍س‍ت‍ر، ص‍ری‍ر

-۱۳۸۲

۲۴

ح‍م‍اس‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌: دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌، ش‍ع‍ر، ن‍گ‍اه‌، ن‍ق‍د و ن‍ظر

ب‍ی‍گ‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌آب‍ادی‌، پ‍روی‍ز، گ‍ردآورن‍ده‌

ف‍ره‍ن‍گ‌گ‍س‍ت‍ر، ص‍ری‍ر

-۱۳۸۲

۲۵

ح‍م‍اس‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌: دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌، ش‍ع‍ر، ن‍گ‍اه‌، ن‍ق‍د و ن‍ظر

ب‍ی‍گ‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌آب‍ادی‌، پ‍روی‍ز، گ‍ردآورن‍ده‌

ف‍ره‍ن‍گ‌گ‍س‍ت‍ر، ص‍ری‍ر

-۱۳۸۲

۲۶

گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود ب‍ا ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ن‍س‍ل‌ ب‍اروت‌

زاه‍دی‌ م‍طل‍ق‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۲ -

ص‍ری‍ر

۱۳۸۴

۲۷

درب‍اره‌ ادب‍ی‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍ش‌ از ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌

ب‍ه‍ب‍ودی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۳۹

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۷۵

۲۸

ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ (ب‍ع‍د از اس‍لام‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ت‍ی‍م‍وری‍ان‌)

ف‍روزان‍ف‍ر، ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‌، ۱۲۷۸ -۱۳۴۹

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۳

۲۹

ی‍اد ب‍ع‍ض‍ی‌ ن‍ف‍رات‌

ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌، -۱۳۰۶

ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز

۱۳۷۸

۳۰

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و

ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۳۰

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۱۳۷۰

۳۱

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و

ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۳۰

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۱۳۷۰

۳۲

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و

ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۳۰

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۱۳۷۰

۳۳

ع‍ن‍اص‍ر درون‍ی‌ ش‍ع‍ر: خ‍ی‍ال‌، ع‍اطف‍ه‌، ان‍دی‍ش‍ه‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۳۴

ری‍ت‍م‌ ک‍ودک‍ان‍ه‌ در ای‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ وزن‌ ش‍ع‍ر ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ی‌ ف‍ارس‍ی‌

ف‍اطم‍ی‌، س‍اس‍ان‌، -۱۳۳۷

م‍اه‍ور

۱۳۸۲

۳۵

گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر ج‍ن‍گ‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۱

۳۶

ت‍ام‍ل‍ی‌ در ن‍ق‍د و ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ران‌

رض‍ائ‍ی‌ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، -۱۳۴۳

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‌ گ‍روه‌ ش‍ع‍ر

۱۳۷۵

۳۷

ی‍ک‌ آس‍م‍ان‌ پ‍رواز: چ‍گ‍ون‍ه‌ ن‍وس‍رائ‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟ ی‍ک‌ آس‍م‍ان‌ پ‍رواز: ه‍ن‍ر س‍رودن‌ و ال‍ف‍ب‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ار ش‍ع‍ر و ت‍ران‍ه‌ و م‍ک‍ت‍ب‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌

ج‍راح‌زاده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، -۱۳۱۲

ح‍ری‍م‌ ی‍اس‌

۱۳۸۱

۳۸

دف‍ات‍ر م‍ل‍ک‍وت‍ی‌: ش‍رح‌ و ن‍ق‍د اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ب‍ر اش‍ع‍ار ش‍ع‍رای‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍و

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۸ -۱۳۵۸ Mutahhari، , Murtaza، ba، a02

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۶

۳۹

ب‍ا ک‍اروان‌ ح‍ل‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ق‍د ادب‍ی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۷۰

۴۰

س‍ه‌ ش‍اع‍ر

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

۱۳۷۹

۴۱

ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌ در آی‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

ره‍ب‍ی‍ن‌، آرم‍ی‍ن‌، -۱۳۵۱

اه‍ورا

۱۳۸۳

۴۲

ت‍ی‍ات‍ر ق‍رن‌ س‍ی‍زده‍م‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌. ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ آغ‍ازگ‍ر دوران‌ ج‍دی‍د ادب‍ی‌

س‍ع‍ی‍دی‌ ام‍ج‍د، ح‍م‍ی‍د، -۱۳۴۷

ن‍ی‍لا

۱۳۷۸

۴۳

ت‍اث‍ی‍ر ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌زم‍ی‍ن‌ ب‍ر م‍ج‍ال‍س‌ ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌

ن‍اص‍رب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳ -

پ‍رس‍م‍ان‌

۱۳۸۶

۴۴

ق‍ق‍ن‍وس‌: پ‍ی‍ش‌خ‍وان‍ی‌ه‍ا، ن‍وح‍ه‌ه‍ا، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ا در ت‍ع‍زی‍ه‌ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، -۱۳۳۶

ش‍رک‍ت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۱

۴۵

ذه‍ن‍ی‍ت‌ و زاوی‍ه‌ دی‍د

ص‍ف‍ائ‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۸ -۱۳۳۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ث‍م‍ی‍ن‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۸۰

۴۶

آغ‍از روش‍ن‍ای‍ی‌ آی‍ی‍ن‍ه‌ : ت‍رک‍ی‍ب‌ب‍ن‍د ع‍اش‍ورای‍ی‌ در پ‍ان‍زده‌ب‍ن‍د

م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۴۷

از ح‍م‍اس‍ه‌ و ع‍ش‍ق‌

ف‍روت‍ن‌پ‍ی‌، روزب‍ه‌، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ال‍ه‍ه‌ ن‍از

۱۳۸۳

۴۸

گ‍زاره‌ه‍ای‌ م‍ن‍ف‍رد "ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ش‍ع‍ر ام‍روز ای‍ران‌"

ب‍اب‍اچ‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، -۱۳۲۱

ن‍ش‍ر ن‍ارن‍ج‌

۱۳۷۷

۴۹

پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ر

ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌، -۱۳۲۲

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍ع‍ر

۱۳۷۵

۵۰

م‍ن‍ازع‍ه‌ در پ‍ی‍ره‍ن‌: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ ش‍ع‍ر ده‍ه‌ی‌ ه‍ف‍ت‍اد

خ‍واج‍ات‌، ب‍ه‍زاد، -۱۳۴۷

رس‍ش‌

۱۳۸۱

۵۱

ب‍ازخ‍وان‍ی‌ اش‍ع‍ار (از ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌ ت‍ا ده‍ه‌ ه‍ش‍ت‍اد)

چ‍ای‍چ‍ی‌، رض‍ا، -۱۳۴۱

م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۵۲

ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ ق‍ص‍ه‌ ج‍ن‍گ‌

ره‍گ‍ذر، رض‍ا، -۱۳۳۲

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۰

۵۳

ک‍ن‍دوک‍اوی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ح‍ن‍ی‍ف‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ -

ص‍ری‍ر

۱۳۸۸

۵۴

ج‍ن‍گ‍ی‌ داش‍ت‍ی‍م‌، داس‍ت‍ان‍ی‌ داش‍ت‍ی‍م‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ۱۴ [چ‍ه‍ارده‌] ع‍ن‍وان‌ ک‍ت‍اب‌ داس‍ت‍ان‌ ن‍ش‍ر ص‍ری‍ر (س‍اخ‍ت‍ار، زب‍ان‌ و م‍ح‍ت‍وا)

پ‍ارس‍ی‌ن‍ژاد، ک‍ام‍ران‌، -۱۳۴۲

ص‍ری‍ر

۱۳۸۴

۵۵

ج‍س‍ت‌ و ج‍و در م‍ت‍ن‌

خ‍ان‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۰

۵۶

گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ س‍ک‍وت‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍و) پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌

ت‍ن‍درو ص‍ال‍ح‌، ش‍اه‍رخ‌، -۱۳۴۲

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌

۱۳۷۹

۵۷

ص‍د س‍ال‌ داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ ای‍ران‌

ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۲ -

ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌

-۱۳۷۷

۵۸

در م‍س‍ی‍ر ت‍ن‍دب‍اد (ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ وی‍ژه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌)

ره‍گ‍ذر، رض‍ا، -۱۳۳۲

پ‍ی‍ام‌ آزادی‌

۱۳۸۱

۵۹

گ‍ش‍ت‌ و پ‍رس‍ه‌ ای‌ چ‍ن‍د در م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر: س‍ل‍وک‍ی‌ در ج‍اده‌ ب‍اری‍ک‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ال‌ دور درام‌ن‍وی‍س‍ی‌ ج‍وان‌ م‍ا

ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۴۰ -

پ‍رس‍م‍ان‌

۱۳۸۶

۶۰

ک‍ت‍اب‌ طن‍ز ۲

م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍واد

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳۸۴

۶۱

آواه‍ای‌ روح‌ن‍واز "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ لالای‍ی‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌"

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، واح‍د م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

۱۳۷۰

۶۲

ب‍رداش‍ت‌ آخ‍ر: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ طن‍ز ام‍روز (گ‍زی‍ده‌ای‌ از آث‍ار طن‍ز پ‍ردازان‌ ای‍ران‌ )

ص‍در، روی‍ا، -۱۳۳۹

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۴

۶۳

طن‍زپ‍ردازان‌ ای‍ران‌: از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ق‍اج‍ار: ب‍ررس‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ و ع‍ل‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ی‌ آن‍ه‍ا

ب‍ه‍زادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، -۱۳۱۴

دس‍ت‍ان‌

۱۳۸۳

۶۴

ش‍ع‍ر در س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ظری‌

م‍س‍ل‍م‍ان‍ی‍ان‌ ق‍ب‍ادی‍ان‍ی‌ ، رح‍ی‍م‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۷۷

۶۵

در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ش‍ع‍ر: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، -۱۳۴۷

ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌

۱۳۸۱

۶۶

س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ا ت‍اری‍خ‌ ت‍طور ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌

ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌،۱۲۶۵-۱۳۳۰

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۳۷

۶۷

س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ا ت‍اری‍خ‌ ت‍طور ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌

ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌،۱۲۶۵-۱۳۳۰

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۳۷

۶۸

س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ا ت‍اری‍خ‌ ت‍طور ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌

ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌،۱۲۶۵-۱۳۳۰

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۳۷

۶۹

آخ‍ری‍ن‌ خ‍ن‍ی‍اگ‍ر

ج‍اوی‍د ، ه‍وش‍ن‍گ‌,۱۳۳۸-

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌

۱۳۸۷

۷۰

م‍س‍اف‍ر ص‍ب‍ح‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر): ب‍ه‌ ی‍اد ع‍اش‍ق‌ س‍ف‍ر ک‍رده‌ ام‍ی‍ر س‍پ‍ه‍ب‍د ش‍ه‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ص‍ی‍اد ش‍ی‍رازی‌

 

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍خ‍ل‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۱

۷۱

م‍ث‍ل‌ ق‍ص‍ه‌ ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌: س‍روده‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دوران‌ ح‍ی‍ات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ان‍ق‍لاب‌ و...

 

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۸۰

۷۲

ش‍ادی‌ روان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ را ص‍ل‍وات‌: (اب‍ی‍ات‍ی‌ از ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ در م‍دح‌ رس‍ول‌ اک‍رم‌ - ص‌ - ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ح‍دی‍ث‌ ن‍ب‍وی‌

م‍خ‍ت‍ارپ‍ورق‍ه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ، گ‍ردآورن‍ده‌

روزن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌

۱۳۸۶

۷۳

س‍رگ‍ذش‍ت‌ اص‍ن‍ام‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ص‍در اس‍لام‌

زاه‍دی‌ ن‍ام‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۵

۷۴

ک‍اج‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اش‍ع‍ار ش‍اع‍ران‌

 

واص‍ف‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌

۱۳۸۸

۷۵

ه‍رول‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ و دوم‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ در ه‍م‍دان‌

 

ب‍رک‍ت‌ ک‍وث‍ر

۱۳۸۸

۷۶

گ‍ل‌ و س‍ت‍اره‌

ح‍داد، ح‍س‍ی‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۶

۷۷

م‍ه‍ر گ‍ردون‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و گ‍ف‍ت‍اره‍ا ۱۳۵۵ -۱۳۷۷

ص‍ال‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۷۸

۷۸

طل‍س‍م‌ س‍ن‍گ‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ث‍ره‍ای‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌)

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۵ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۲

۷۹

طل‍س‍م‌ س‍ن‍گ‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ث‍ره‍ای‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌)

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵ -۱۳۸۳

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌

۱۳۸۵

۸۰

س‍وره‌: ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د ۴۳ وی‍ژه‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

- ۱۳۶

۸۱

س‍وره‌: ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د۴۲

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

- ۱۳۶

۸۲

ق‍اص‍دک‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ی‍ک‍ص‍د ن‍ام‍ه‌ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍دا

، گ‍ردآورن‍ده‌

ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌

۱۳۸۷

۸۳

ای‍ن‌ ه‍م‍ه‌ ش‍ی‍دای‍ی‌: درن‍گ‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، واح‍د ادب‍ی‍ات‌، دف‍ت‍ر آف‍ری‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ طلاب‌

۱۳۷۶

۸۴

ن‍م‍ون‍ه‌ اش‍ع‍ار رودک‍ی‌

رودک‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۳۲۹ ق‌ -

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۶۰-۱۳۶۲

۸۵

دی‍وان‌ ع‍ن‍ص‍ری‌ ب‍ل‍خ‍ی‌: ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍راج‍م‌ اح‍وال‌ و ف‍ه‍ارس‌ و ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ و چ‍اپ‍ی‌

ع‍ن‍ص‍ری‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، - ق‌۴۳۱

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳۶۳

۸۶

خ‍ورش‍ی‍د ارغ‍وان‍ی‌ : م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اش‍ع‍ار ک‍ن‍گ‍ره‌ی‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

 

ان‍دی‍ش‍ه‌ ک‍ه‍ن‌

۱۳۸۷

۸۷

س‍ت‍اره‌ه‍ای‌ ک‍وی‍ر (پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌)

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۸۸

س‍ت‍اره‌ه‍ای‌ ک‍وی‍ر: پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۸۹

س‍اوالان‌: ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۹۰

س‍اوالان‌: ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۹۱

م‍ی‍ن‍و در (ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌)

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۹۲

م‍ی‍ن‍و در( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌)

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۹۳

در گ‍ذرگ‍اه‌ ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌

رج‍اآ ت‍ه‍ران‌

۱۳۸۲

۹۴

ش‍ع‍ر ن‍و از آغ‍از ت‍ا ام‍روز (۱۳۰۱) -۱۳۷۰

ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۱۶

ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌: ی‍وش‍ی‍ج‌

۱۳۷۷

۹۵

ش‍ع‍ر ن‍و از آغ‍از ت‍ا ام‍روز (۱۳۰۱) -۱۳۷۰

ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۱۶

ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌: ی‍وش‍ی‍ج‌

۱۳۷۷

۹۶

ت‍ص‍ن‍ی‍ف‍ه‍ا، ت‍ران‍ه‌ه‍ا و س‍روده‍ای‌ ای‍ران‌زم‍ی‍ن‌

م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ق‍ل‍م‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۹ -

خ‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز

،۱۳۷۷ -

۹۷

ت‍ص‍ن‍ی‍ف‍ه‍ا، ت‍ران‍ه‌ه‍ا و س‍روده‍ای‌ ای‍ران‌زم‍ی‍ن‌

م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ق‍ل‍م‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۹ -

خ‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز

،۱۳۷۷ -

۹۸

ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌س‍رای‍ی‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ (از دوره‌ی‌ م‍ش‍روطه‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د) ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ گ‍زی‍ده‌ه‍ای‍ی‌ از ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ پ‍ارس‍ی‌

ف‍اض‍ل‌، س‍ه‍راب‌، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۹۹

ص‍دای‌ خ‍اطره‌ه‍ا: ب‍ح‍ث‌ و گ‍زی‍ده‌ای‌ از ت‍ران‍ه‌

رادش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۷۸

۱۰۰

آی‍ی‍ن‍ه‌ م‍ه‍ر: رب‍اع‍ی‍ات‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

ب‍ه‍دارون‍د، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۱۰۱

ب‍ا س‍ک‍وت‌ ق‍ن‍اری‌ ب‍ه‌ ح‍رف‌ آم‍دم‌: گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ (ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌)

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۸ -

ش‍اپ‍ورخ‍واس‍ت‌

۱۳۸۷

۱۰۲

ک‍م‍ی‌ غ‍دی‍ر ب‍ی‍اور (گ‍زی‍ده‌ی‌ اش‍ع‍ار ج‍ش‍ن‍واره‌ آی‍ن‍ه‌ در غ‍دی‍ر)

 

ش‍اپ‍ورخ‍واس‍ت‌

۱۳۸۷

۱۰۳

ع‍طش‌ ع‍ش‍ق‌

ب‍رات‍ی‌پ‍ور، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍ع‍ر

۱۳۷۶

۱۰۴

ش‍ه‍ره‌ ب‍ازار

م‍ردان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۸ -۱۳۰۱ ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۰

۱۰۵

ت‍رن‍م‌ ح‍ض‍ور: (اش‍ع‍ار ب‍رگ‍زی‍ده‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ع‍ر ب‍س‍ی‍ج‌) م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌ - ب‍ه‍م‍ن‌۸۰

 

ن‍س‍ل‌ م‍رواری‍د

۱۳۸۱

۱۰۶

ش‍ک‍وه‌ ش‍ق‍ای‍ق‌: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۲ -

س‍م‍اء ق‍ل‍م‌

۱۳۸۴

۱۰۷

س‍رزم‍ی‍ن‌ آف‍ت‍اب‌

 

ن‍وای‌ دان‍ش‌

۱۳۸۸

۱۰۸

ی‍ک‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ی‌ آواره‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ ت‍ران‍ه‌ی‌ س‍رگ‍ردان‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، ن‍اص‍ر، -۱۳۲۲

ن‍ش‍ر س‍ال‍ی‌

۱۳۷۹

۱۰۹

ن‍اف‍ل‍ه‌ ب‍اران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۱۱۰

آب‍ی‍دران‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌

ن‍ام‍دار، م‍ه‍دی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۱۱۱

ش‍ب‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌)

 

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۷

۱۱۲

روای‍ت‌ خ‍ل‍ی‍ج‌: س‍وم‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۱۱۳

روای‍ت‌ خ‍ل‍ی‍ج‌: س‍وم‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ج‍وان‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۱۱۴

ح‍ک‍ای‍ت‌ ب‍اران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌

ن‍ام‍دار، م‍ه‍دی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۱۱۵

ک‍ت‍اب‌ دری‍ا: گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر گ‍ی‍لان‌

ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍رت‍ض‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۵

۱۱۶

س‍ه‌ ده‍ه‌ ش‍اع‍ران‌ ح‍رف‍ه‌ای‌

ب‍اب‍اچ‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

وی‍س‍ت‍ار

۱۳۸۱

۱۱۷

ح‍س‍رت‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍اران‌: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، ج‍لال‌، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍ع‍ر

۱۳۷۷

۱۱۸

س‍ب‍ک‌ ن‍م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ وق‍ت‌ (گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ از ش‍ع‍ره‍ای‌ ده‍ه‌ ۶۰ و )۷۰

ض‍ی‍ای‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌

۱۳۸۰

۱۱۹

ش‍ه‍ر س‍ی‍ب‌ ه‍ا

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۱۲۰

ب‍ل‍وط ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ زی‍ت‍ون‌ اس‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍راس‍ری‌ (ش‍ع‍ر م‍رص‍اد) ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ م‍رداد۸۶

 

:ص‍ری‍ر

،۱۳۸۸

۱۲۱

ای‍ن‍ک‌ س‍ت‍اره‌ ه‍ای‌ س‍ح‍رزاد: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ای‌ از ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دی‍ر

م‍ن‍ص‍وری‌، ح‍ی‍در،۱۳۴۹ -

ش‍روع‌

۱۳۸۸

۱۲۲

ک‍رب‍لا آب‌ ن‍دارد: ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌ ش‍ع‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ی‌ رب‍ع‌ ق‍رن‌ ی‍ادواره‌ ش‍ب‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورا

ک‍رون‍ی‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۵۸ -

ن‍وی‍د ش‍ی‍راز

۱۳۸۹

۱۲۳

ش‍ب‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورا: گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ش‍ب‌ه‍ای‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورای‌ ش‍ی‍راز

م‍ی‍رج‍ع‍ف‍ری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۸ -

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۱۳۸۸

۱۲۴

روی‍ش‌ ق‍ق‍ن‍وس‌ از خ‍اک‍س‍ت‍ر پ‍روان‍ه‌ه‍ا

ع‍ظی‍م‍ی‌م‍ه‍ر، اص‍غ‍ر

ص‍ری‍ر

۱۳۸۸

۱۲۵

ه‍م‌ س‍رو، ه‍م‌ ص‍ن‍وب‍ر:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ب‍رگ‍زی‍ده‌ ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

 

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۱۳۸۸

۱۲۶

م‍ی‍ع‍اد دوازده‍م‌

 

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ادب‍ی‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۲

۱۲۷

م‍س‍اف‍ران‌ س‍پ‍ی‍ده‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورا گ‍رگ‍ان‌

 

پ‍ی‍ک‌ ری‍ح‍ان‌

۱۳۸۴

۱۲۸

ص‍ف‍ی‍ر س‍ی‍م‍رغ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار اول‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر ص‍ف‍ی‍ر س‍ی‍م‍رغ‌

ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر ص‍ف‍ی‍ر س‍ی‍م‍رغ‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۳ : گ‍رگ‍ان‌)

پ‍ی‍ک‌ ری‍ح‍ان‌

۱۳۸۴

۱۲۹

ان‍ت‍ظار س‍ب‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار اول‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر ان‍ت‍ظار س‍ب‍ز

س‍وگ‍واره‌ ش‍ع‍ر ان‍ت‍ظار س‍ب‍ز (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۳ : گ‍رگ‍ان‌)

پ‍ی‍ک‌ ری‍ح‍ان‌

۱۳۸۴

۱۳۰

م‍ه‍رآب‌: ش‍ع‍ره‍ای‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ک‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ان‍وی‌ آب‍ه‍ا و روش‍ن‍ای‍ی‌ه‍ا

 

ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۸۴

۱۳۱

ه‍ف‍ت‌ م‍رت‍ب‍ه‌ ب‍اران‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ح‍وزه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌)

رس‍ت‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍ق‍ش‌ آف‍ری‍ن‍ان‌ ب‍اب‍ک‍ان‌

۱۳۸۵

۱۳۲

ن‍س‍ل‍ی‌ در طل‍وع‌ ص‍ب‍ح‌: " درن‍گ‍ی‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ "

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌,س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌. ک‍ان‍ون‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌

: ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌

،۱۳۸۵

۱۳۳

رب‍اع‍ی‌ ام‍روز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۱ -، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍رگ‌

۱۳۶۶

۱۳۴

غ‍زل‌ م‍رث‍ی‍ه‌: گ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌

ل‍طی‍ف‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۳ -

آرام‌ دل‌

۱۳۸۵

۱۳۵

پ‍ا در رک‍اب‌ ب‍اران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار آی‍ی‍ن‍ی‌

م‍وس‍وی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۵ -

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌

۱۳۸۶

۱۳۶

غ‍زل‌ م‍رث‍ی‍ه‌ : گ‍زی‍ده‌ غ‍زل‍ه‍ای‌ ف‍اطم‍ی‍ه‌

ل‍طی‍ف‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۳ -

آرام‌ دل‌، ص‍ی‍ام‌

۱۳۸۷

۱۳۷

ش‍ک‍وف‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ی‍ال‌: ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ج‍وان‌ ق‍م‌

 

ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌

۱۳۸۴

۱۳۸

ای‍ن‌ ش‍رح‌ ب‍ی‌ن‍ه‍ای‍ت‌ (آوازه‍ای‌ س‍رخ‌ ب‍ل‍وط): اش‍ع‍ار م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ان‍زده‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

 

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۱۳۸۷

۱۳۹

ه‍م‍س‍ای‍ه‌ ب‍ل‍ن‍د س‍پ‍ی‍دار: ح‍ض‍رت‌ ص‍اح‍ب‌ (ع‍ج‌) در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ گ‍ی‍لان‌

م‍ح‍م‍دی‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز، گ‍ردآورن‍ده‌

ح‍رف‌ ن‍و

۱۳۸۳

۱۴۰

ت‍س‍ب‍ی‍ح‌ و ت‍رک‍ش‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

م‍وس‍وی‌، م‍ه‍دی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌

۱۳۸۷

۱۴۱

خ‍اک‌، خ‍ون‌، ح‍م‍اس‍ه‌

گ‍ل‍م‍رادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ادب‍ی‍ات‌

۱۳۸۵

۱۴۲

ن‍وای‌ س‍رخ‌ : ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ( دم‍اون‍د )

 

رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌

۱۳۸۸

۱۴۳

غ‍زل‌ه‍ای‌ ب‍اغ‌ ارغ‍وان‌

گ‍ل‍م‍رادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

خ‍ورش‍ی‍د ب‍اران‌

۱۳۸۴

۱۴۴

آوازه‍ای‌ گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌

گ‍ل‍م‍رادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ف‍ره‍ن‍گ‌گ‍س‍ت‍ر

۱۳۸۱

۱۴۵

ک‍وچ‍ه‌ پ‍ر از ع‍طر ن‍ام‌ ت‍و: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌، اق‍دس‌، گ‍ردآورن‍ده‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۱۴۶

ه‍ف‍ت‌ وادی‌ ت‍ش‍ن‍گ‍ی‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ع‍اش‍ورای‍ی‌) ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌

ص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۵۲ - ،گ‍ردآورن‍ده‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۶

۱۴۷

ش‍م‍اره‌ای‌ ک‍ه‌ از پ‍لاک‌ اف‍ت‍اد

 

اردی‌ب‍ه‍ش‍ت‌ ج‍ان‍ان‌

۱۳۸۸

۱۴۸

ک‍ه‍ک‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ر خ‍اک‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار اول‍ی‍ن‌ س‍وگ‍واره‌ ش‍ع‍ر ک‍ه‍ک‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ر خ‍اک‌

س‍وگ‍واره‌ ش‍ع‍ر ک‍ه‍ک‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ر خ‍اک‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۳ : گ‍رگ‍ان‌)

پ‍ی‍ک‌ ری‍ح‍ان‌

۱۳۸۴

۱۴۹

ام‍واج‌ ارغ‍وان‍ی‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ،ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۱۳۸۷

۱۵۰

س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

ح‍ن‍ی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ، ۱۳۳۷ -

گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌

۱۳۸۷

۱۵۱

ب‍اد س‍رخ‌/ [ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ت‍ح‍ی‌. ش‍ب‍ن‍م‌ س‍پ‍ی‍ده‌دم‍ان‌/ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دوی‌. زاغ‍ه‍ای‌ ش‍ب‌/ ک‍ری‍م‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ ج‍ج‍ی‍ن‌]

ف‍ت‍ح‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د

۱۳۷۹

۱۵۲

ت‍ی‍غ‌ و ت‍رن‍ج‌/ [م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ رس‍ول‍ی‌. ب‍ش‍ن‍و از دل‌

رس‍ول‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د

۱۳۷۹

۱۵۳

ت‍م‍ن‍ای‌ ب‍اران‌

ک‍ی‍ان‍ی‍ان‌، داوود

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د

۱۳۷۵

۱۵۴

س‍وره‌ ج‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌۱۷

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

، -۱۳۷۲

۱۵۵

پ‍روان‍ه‌ ب‍ر ن‍اق‍وس‌

 

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

۱۳۸۷

۱۵۶

ش‍ب‌ ه‍ن‍دوان‍ه‌ : ۴ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ "ق‍ل‍م‌ س‍ب‍ز"

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۱۵۷

س‍وره‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ دف‍ت‍ر۲۹

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳-

۱۵۸

ب‍رگ‍ز1ده‌ آث‍ار ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ر ف‍ج‍ر

 

ن‍م‍ای‍ش‌

۱۳۷۹

۱۵۹

ب‍رگ‍زی‍ده‌ آث‍ار ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ر ف‍ج‍ر

 

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

۱۳۸۰

۱۶۰

ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍رم‍ان‌

 

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ای‍ش‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌

۱۳۸۰-

۱۶۱

ت‍ع‍زی‍ه‌ و آی‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ م‍ق‍ال‍ه‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

م‍ی‍رش‍ک‍رائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۲ -

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

۱۳۸۸

۱۶۲

دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۷

ف‍ت‍ح‍ل‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌، داود،۱۳۲۹ -

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

۱۳۸۲

۱۶۳

دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۶

رج‍ای‍ی‌ زف‍ره‌ ای‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

[۱۳۶۹؟]-

۱۶۴

دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۵

ف‍ی‍اض‌ ، ه‍اش‍م‌

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

[۱۳۶۹؟]-

۱۶۵

دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۳

ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌، داود، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

[۱۳۶۹؟]-

۱۶۶

دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۳

ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌، داود، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

[۱۳۶۹؟]-

۱۶۷

دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۱ و ۲

ف‍ت‍ح‍ل‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌، داود،۱۳۲۹ -

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

۱۳۸۲

۱۶۸

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌: آث‍ار ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌۱۲

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳

۱۶۹

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌۱۱

غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود،۱۳۳۸ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۰

۱۷۰

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌: آث‍ار ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌۱۰

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳

۱۷۱

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌ ۹

غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود،۱۳۳۸ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۰

۱۷۲

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌: آث‍ار ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ۸

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳

۱۷۳

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌: آث‍ار ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ۷

غ‍ف‍ار زادگ‍ان‌ ، داوود

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۰-

۱۷۴

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌: آث‍ار ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ۶

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳

۱۷۵

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌ ۵

غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود،۱۳۳۸ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۰

۱۷۶

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌ ۳

غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود،۱۳۳۸ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۰

۱۷۷

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌: آث‍ار ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ۲

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳

۱۷۸

ش‍ب‍ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌ ۱

غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود،۱۳۳۸ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۰

۱۷۹

ش‍ب‌ه‍ای‌ ب‍م‍ب‍اران‌ : خ‍اطرات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود،۱۳۳۸ -

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳۸۸

۱۸۰

ی‍ک‌ ق‍طره‌، دو چ‍ش‍م‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

طی‍ب‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رداران‌ و چ‍ه‍ارده‌ه‍زار ش‍ه‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌

۱۳۷۹

۱۸۱

آب‍ی‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌

ت‍ش‍ک‍ری‌، س‍ع‍ی‍د

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د

۱۳۷۹

۱۸۲

پ‍رواز از ق‍ف‍س‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌

 

ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌

۱۳۸۸

۱۸۳

ش‍ال‍گ‍ردن‌ س‍ف‍ی‍د م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌

 

ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۸۳

۱۸۴

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ۱۳ پ‍اه‍ای‌ گ‍ل‍ی‌

ع‍اب‍دی‌ ، داری‍وش‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۱۸۵

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ۹ت‍ص‍وی‍ر ن‍ات‍م‍ام‌

اح‍م‍دی‌ ، ح‍س‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۱۸۶

... ش‍ای‍د دس‍ت‍م‍ان‌ ب‍ه‌ م‍اه‌ ب‍رس‍د: گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍وان‌ ک‍رج‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۱۸۷

آی‌ س‍ودا

ج‍زی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۰

۱۸۸

آوازه‍ای‌ س‍ب‍لان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌

ن‍اطق‌، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۴ -

س‍خ‍ن‌گ‍س‍ت‍ر

۱۳۸۸

۱۸۹

ن‍ج‍ی‍ب‌

ج‍زی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۴۴ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳۸۷

۱۹۰

خ‍وان‌ ک‍ب‍ود

ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ آرس‍ت‌

۱۳۷۳

۱۹۱

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ۱۰ ت‍ب‍خ‍ی‍ر روح‌

ره‍گ‍ذر ، رض‍ا

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳-

۱۹۲

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ۸ ج‍وان‍ه‌ ه‍ا

ره‍گ‍ذر ، رض‍ا

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳-

۱۹۳

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ دف‍ت‍ر ۲۵ ه‍ش‍ت‌ داس‍ت‍ان‌

ج‍زی‍ن‍ی‌ ، ج‍واد

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۶

۱۹۴

گ‍زی‍ده‌ ده‌ س‍ال‌ داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

- ۱۳۶۸

۱۹۵

ی‍وس‍ف‌ (۲): داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دوم‍ی‍ن‌ ج‍ای‍زه‌ ادب‍ی‌ ی‍وس‍ف‌.

 

ص‍ری‍ر

۱۳۸۶

۱۹۶

ی‍وس‍ف‌ ک‍ن‍ع‍ان‌

داری‍ون‍دن‍ژاد، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۹ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د

۱۳۷۷

۱۹۷

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ دف‍ت‍ر س‍وم‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۱۹۸

س‍وره‌: گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ دف‍ت‍ر دوم‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۱۹۹

پ‍ن‍ج‌ گ‍ف‍ت‍ار: ت‍ام‍ل‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ادب‍ی‍ات‌ و ش‍ع‍ر ش‍اه‍د

ب‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د

۱۳۸۳

۲۰۰

ش‍ب‍ی‍خ‍ون‌ روزن‌ ه‍ا

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۲۰۱

آل‍وات‍ان‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۲۰۲

ق‍ام‍ت‌ ب‍ل‍ن‍د س‍پ‍ی‍دار

زواری‍ان‌، زه‍را، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍رگ‌

۱۳۶۸

۲۰۳

داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از ل‍طف‌ خ‍دا، ی‍ا، ج‍ل‍وه‌ه‍ای‍ی‌ از رح‍م‍ت‌ ح‍ق‌

ص‍اح‍ب‌ ه‍ن‍ر، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۸ -

م‍رس‍ل‌

۱۳۸۲-

۲۰۴

س‍ال‍م‌، زی‍ب‍ا و ل‍طی‍ف‌

ش‍اه‍وزی‌پ‍ور، ش‍روی‍ن‌،۱۳۵۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

: پ‍ژواک‌ ک‍ی‍وان‌

،۱۳۸۸

۲۰۵

ن‍خ‍ل‌ و غ‍ب‍ار

ش‍اه‍وزی‌پ‍ور، ش‍روی‍ن‌،۱۳۵۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

: پ‍ژواک‌ ک‍ی‍وان‌

،۱۳۸۸

۲۰۶

ف‍رص‍ت‌ س‍ب‍ز

ت‍ج‍ار، راض‍ی‍ه‌، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۶

۲۰۷

ت‍ال‍ه‌ه‍ا

ع‍اب‍دی‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۲۰۸

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍ب‍وب‌ م‍ن‌: ده‍ه‌ ش‍ص‍ت‌

دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۲

۲۰۹

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍ب‍وب‌ م‍ن‌: ده‍ه‌ ش‍ص‍ت‌

دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۲

۲۱۰

آخ‍ری‍ن‌ ت‍اب‍ش‌ اخ‍ت‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ اع‍ض‍ای‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ق‍ص‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ (واح‍د آف‍ری‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ )

ع‍ب‍اس‍ی‌دان‍ش‌آذر ، غ‍لام‍رض‍ا ، ۱۳۵۸ - گ‍ردآورن‍ده‌

ی‍از

۱۳۸۶

۲۱۱

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ج‍ن‍گ‍ی‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۲۱۲

داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌( ن‍ام‍ه‌ی‌ دوم‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ی‌ داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌)

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۲۱۳

ن‍ج‍ی‍ب‌

ج‍زی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۰

۲۱۴

ق‍ص‍ه‌۸۵

ق‍ی‍ص‍ری‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۴۵ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۲۱۵

ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ -۳۲۹ ؟ق‌

ک‍ارن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‌

۱۳۸۰

۲۱۶

ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ -۳۲۹ ؟ق‌

ک‍ارن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‌

۱۳۸۰

۲۱۷

دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌: ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ اع‍لام‌ و ل‍غ‍ات‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ن‍س‍خ‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر

ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ول‍وغ‌، -۴۲۹ق‌

زوار

۱۳۷۱

۲۱۸

رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍م‍ر خ‍ی‍ام‌ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌

خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌، ۴۳۲ -۵۱۷ ؟ ق‌

اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌

۱۳۸۷

۲۱۹

ب‍اب‍اطاه‍رن‍ام‍ه‌ (ه‍ف‍ده‌ گ‍ف‍ت‍ار و گ‍زی‍ن‍ه‌ اش‍ع‍ار)

اذک‍ائ‍ی‌، پ‍روی‍ز

ت‍وس‌

۱۳۷۵

۲۲۰

در س‍ای‍ه‌ س‍ی‍م‍رغ‌

م‍ی‍رش‍ک‍اک‌، ی‍وس‍ف‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸ -

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۲۲۱

م‍ه‍ر و آت‍ش‌: روی‍اروی‍ی‌ اس‍طوره‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‌ م‍ه‍ر و م‍زدی‍س‍ن‍ا در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

اوس‍ت‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۷۰ -۱۳۰۸

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۱

۲۲۲

ب‍ی‍ژن‌ن‍ام‍ه‌

وام‍ق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۷۹ -۱۳۱۱

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۲۲۳

ن‍ام‍ورن‍ام‍ه‌: درب‍اره‌ ف‍ردوس‍ی‌ و ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۰

۲۲۴

ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍م‍اس‍ه‌ه‍ا

ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۲۲

وی‍س‍م‍ن‌

۱۳۷۱-۱۳۷۰

۲۲۵

ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍م‍اس‍ه‌ه‍ا

ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۲۲

وی‍س‍م‍ن‌

۱۳۷۱-۱۳۷۰

۲۲۶

ی‍ک‌ ش‍ب‌ ب‍ه‌ ی‍اد م‍ان‍دن‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍ص‍ه‌)

زرف‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ث‍ال‍ث‌

۱۳۸۴

۲۲۷

ت‍ازی‍ان‍ه‌ه‍ای‌ س‍ل‍وک‌: ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د ق‍ص‍ی‍ده‌ از ح‍ک‍ی‍م‌ س‍ن‍ائ‍ی‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸ -

آگ‍اه‌

۱۳۷۲

۲۲۸

گ‍زی‍ده‌ ح‍دی‍ق‍ه‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و ش‍ری‍ع‍ه‌ال‍طری‍ق‍ه‌

س‍ن‍ای‍ی‌، م‍ج‍دودب‍ن‌ آدم‌،۴۷۳ ؟ -۵۲۵ ؟ق‌

ه‍ی‍رم‍ن‍د

۱۳۶۹

۲۲۹

آواز ارغ‍وان‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ه‌

ن‍ی‍ری‌ ، ص‍ف‍ورا

ت‍وس‌

۱۳۷۱

۲۳۰

دی‍وان‌ اف‍ض‍ل‌ال‍دی‍ن‌ ب‍دی‍ل‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ ن‍ج‍ار خ‍اق‍ان‍ی‌ش‍روان‍ی‌

خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ -۵۹۵ ق‌

: زوار

، [ ۱۳۳۸ ]

۲۳۱

روای‍ت‌ م‍ج‍ن‍ون‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ب‍رگ‍زی‍ده‌ی‌ س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ی‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

 

ل‍وح‌زری‍ن‌، ص‍ری‍ر

۱۳۸۳

۲۳۲

ن‍اص‍رخ‍س‍رو س‍رگ‍ش‍ت‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ و ت‍ب‍ع‍ی‍دی‌ ی‍م‍گ‍ان‌

آت‍ش‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱ -۱۳۸۴

آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۸

۲۳۳

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌ و ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ق‍ری‍ب‌

س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۶۹۱ ؟ق‌

ع‍طار

۱۳۸۷

۲۳۴

پ‍ی‍ر گ‍ن‍ج‍ه‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ن‍اک‍ج‍اآب‍اد: درب‍اره‌ زن‍دگ‍ی‌، آث‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸

س‍خ‍ن‌

۱۳۷۲

۲۳۵

ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر، ب‍ه‍رام‌ن‍ام‍ه‌، ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د، اس‍ک‍ن‍درن‍ام‍ه‌، ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌، اق‍ب‍ال‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ از روی‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ت‍ری‍ن‌ ن‍س‍خ‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر چ‍اپ‌ و خ‍طی‌

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۴۴

۲۳۶

آس‍م‍ان‌ ب‍ی‌ان‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ش‍ق‌: در پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ی‍وه‌ داس‍ت‍ان‌س‍رای‍ی‌ ع‍طار

ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ن‍پ‍ت‍ون‌، ۱۳۲۲ -

م‍ح‍ق‍ق‌

۱۳۷۸

۲۳۷

م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر

ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟ -۶۲۷ ؟ق‌

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۳

۲۳۸

ش‍ب‌ ش‍ک‍ن‌

 

ش‍م‍س‌ال‍ش‍م‍وس‌

۱۳۸۵

۲۳۹

طن‍ز و رم‍ز در ال‍ه‍ی‌ن‍ام‍ه‌

ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۲۴۰

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌: غ‍زل‍ی‍ات‌، ق‍ص‍ای‍د، ق‍طع‍ات‌، ت‍رج‍ی‍ع‍ات‌ ...

ع‍راق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر،۶۱۰-۶۸۸ ؟ق‌

زوار

۱۳۷۲

۲۴۱

گ‍ن‍ج‌ رازه‍ا ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ م‍خ‍زن‌ الاس‍رار اث‍ر ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌

ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶ - ، ش‍ارح‌

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌

۱۳۸۲

۲۴۲

ت‍اری‍خ‌ دل‍گ‍ش‍ا

ب‍ی‍ک‌ ، ت‍وک‍ل‌

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۸

۲۴۳

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۶۹۱ ؟ق‌

ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌

۱۳۷۹

۲۴۴

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ از ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌ (ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ام‍ل‌ ل‍غ‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

پ‍ل‍ت‍س‌، ج‍ان‌ ت‍ام‍پ‍س‍ن‌، ۱۹۰۴ -۱۸۳۰ Platts, John Thompson

ال‍ه‍دی‌

۱۳۷۹

۲۴۵

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۶۹۱ ؟ق‌

ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌

۱۳۷۹

۲۴۶

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌: ب‍ا م‍ع‍ن‍ی‌ واژه‌ه‍ا و ش‍رح‌ ج‍م‍ل‍ه‌ه‍ا و ب‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دش‍وار و ب‍رخ‍ی‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ و ادب‍ی‌ و ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ آی‍ات‌ و اع‍لام‌ و ام‍ث‍ال‌ و ق‍واف‍ی‌ و ق‍واع‍د دس‍ت‍وری‌

س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۶۹۱ ؟ق‌

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

[]۱۳۴۸

۲۴۷

س‍رن‍ی‌: ن‍ق‍د و ش‍رح‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ث‍ن‍وی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۸ -۱۳۰۱ ، ش‍ارح‌

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۶۴

۲۴۸

س‍رن‍ی‌: ن‍ق‍د و ش‍رح‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ث‍ن‍وی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۸ -۱۳۰۱ ، ش‍ارح‌

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۶۴

۲۴۹

ب‍ح‍ر در ک‍وزه‌: ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍ص‍ه‌ه‍ا و ت‍م‍ث‍ی‍لات‌ م‍ث‍ن‍وی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۶۶

۲۵۰

ش‍رح‌ م‍ب‍س‍وطی‌ ب‍ر م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ولان‍ا

رب‍ی‍ع‍ی‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۸ -

ب‍ازت‍اب‌

۱۳۸۳-

۲۵۱

م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د م‍ول‍وی‌ م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ ری‍ن‍ول‍د ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ -۶۷۲ ق‌.، a01

م‍ی‍لاد

۱۳۷۵

۲۵۲

م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ری‍ن‍ول‍د ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌ ۶۷۲-۶۰۶

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۲۵۳

م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ ری‍ن‍ول‍د ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ -۶۷۲ ق‌

ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۷۶

۲۵۴

ب‍ش‍ن‍و از ن‍ی‌: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ح‍ک‍ای‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌ دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، ادب‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۲ -

ش‍اک‍ر

۱۳۸۴

۲۵۵

ب‍ش‍ن‍و از ن‍ی‌: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ح‍ک‍ای‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌ دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، ادب‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۲ -

ش‍اک‍ر

۱۳۸۴

۲۵۶

ب‍ش‍ن‍و از ن‍ی‌: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ح‍ک‍ای‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌ دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، ادب‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۲ -

ش‍اک‍ر

۱۳۸۴

۲۵۷

گ‍زی‍ده‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌ ۶۷۲-۶۰۴

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۶۷

۲۵۸

ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ول‍وی‌ م‍طاب‍ق‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‍اد ب‍دی‍ع‌ ال‍زم‍ان‌ ف‍روزان‍ف‍ر

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌ ۶۷۲-۶۰۴

ب‍ی‍گ‍ی‌

۱۳۸۱

۲۵۹

ش‍ع‍ر، ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍اف‍ظ: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، -۱۳۱۸

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۷

۲۶۰

گ‍م‍ش‍ده‌ ل‍ب‌ دری‍ا: ت‍ام‍ل‍ی‌ در م‍ع‍ن‍ی‌ و ص‍ورت‌ ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ

پ‍ورن‍ام‍داری‍ان‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۰ -

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۲

۲۶۱

درب‍اره‌ ح‍اف‍ظ

 

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

۱۳۶۵

۲۶۲

از ک‍وچ‍ه‌ رن‍دان‌: درب‍اره‌ زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍اف‍ظ

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۸ -۱۳۰۱

س‍خ‍ن‌

۱۳۷۳

۲۶۳

ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌: ب‍راس‍اس‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و طب‍ع‌ ش‍ادروان‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا دو ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر دی‍گ‍ر

س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۶۹۱ ؟ق‌

دوس‍ت‍ان‌

۱۳۷۹

۲۶۴

آن‍چ‍ه‌ خ‍وب‍ان‌ ه‍م‍ه‌ دارن‍د: اع‍ت‍لای‌ اب‍ع‍اد ش‍ع‍ر ک‍لاس‍ی‍ک‌ ف‍ارس‍ی‌ در غ‍زل‌ ح‍اف‍ظ

ع‍ب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، -۱۳۰۷

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۷۹

۲۶۵

دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ق‍دس‍ی‌ و ...

ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۹۲ ق‌

اح‍ی‍اء ک‍ت‍اب‌

۱۳۸۱

۲۶۶

س‍وره‌: ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ج‍د(۴۰)

ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۶ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

- ۱۳ ،

۲۶۷

دری‍ا ب‍ه‌ دری‍ا: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ م‍ولان‍ا

ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۵ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۲۶۸

پ‍ل‍ه‌ پ‍ل‍ه‌ ت‍ا م‍لاق‍ات‌ خ‍دا: درب‍اره‌ زن‍دگ‍ی‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ و س‍ل‍وک‌ م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ روم‍ی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۸ -۱۳۰۱

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۷۰

۲۶۹

م‍ول‍وی‌ و ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

۱۳۷۹

۲۷۰

دی‍وان‌ ج‍وی‍ای‌ ت‍ب‍ری‍زی‌

ج‍وی‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌، داراب‌ ب‍ی‍گ‌، -۱۱۱۸ ق‌

ب‍رگ‌

۱۳۷۸

۲۷۱

در ه‍وای‌ ح‍رم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۲۷۲

دی‍وان‌ ان‍وری‌

ان‍وری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۵۸۵؟ق‌

ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۹

۲۷۳

دی‍وان‌ م‍دام‌ دی‍ری‌

ق‍اه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ق‍اه‍ر، ۱۲۶۵ - ق‌

ش‍روع‌

۱۳۸۳

۲۷۴

س‍وره‌ ج‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ دف‍ت‍ر۱۹

ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۶

۲۷۵

س‍وره‌ ج‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ دف‍ت‍ر ۵

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۵

۲۷۶

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ درب‍اره‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ول‍ی‌

 

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌

۱۳۸۳

۲۷۷

س‍وره‌ ج‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ دف‍ت‍ر۱۰

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

، -۱۳۷۲

۲۷۸

دی‍وان‌ ج‍ام‍ی‌

ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۸۹۸-۸۱۷

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۰

۲۷۹

دی‍وان‌ س‍ی‍د ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ن‍س‍ی‍م‍ی‌

ن‍س‍ی‍م‍ی‌، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌، ق‌ ۸۲۰-۷۷۱

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۲۸۰

گ‍زاره‍ای‌ م‍ن‍ف‍رد: (م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ع‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ر ج‍دی‍د و ج‍وان‌ ام‍روز)

ب‍اب‍اچ‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ -

س‍پ‍ن‍ت‍ا

۱۳-

۲۸۱

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ی‍دل‌

ع‍ی‍ن‍ی‌، ص‍درال‍دی‍ن‌، م‌ ۱۹۵۴-۱۸۷۸ Aini, Sadriddin

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۲۸۲

م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ح‍ی‍ط اع‍ظم‌

ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌، ق‌ ۱۱۳۳-۱۰۵۴

ب‍رگ‌

۱۳۷۰

۲۸۳

ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌

 

زوار

۱۳۸۷

۲۸۴

ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌

 

زوار

۱۳۸۷

۲۸۵

غ‍زل‍ی‍ات‌ ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌

ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌، ق‌ ۱۱۳۳-۱۰۵۴

پ‍ی‍ک‌

۱۳۸۰

۲۸۶

دی‍وان‌ ک‍ل‍ی‍م‌ ک‍اش‍ان‍ی‌

ک‍ل‍ی‍م‌، اب‍وطال‍ب‌، -۱۰۶۱ ق‌

س‍ن‍ای‍ی‌

۱۳۸۷

۲۸۷

دی‍وان‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ف‍راه‍ان‍ی‌

ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، - ق‌۱۰۴۰

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۲۸۸

دی‍وان‌ ب‍اب‍اطاه‍ر

ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ق‌۵

آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۷۵

۲۸۹

دخ‍ت‍ر م‍اه‌ ه‍ف‍ت‍م‌

آق‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ر، -۱۳۵۴

ن‍ش‍ر داری‍ن‍وش‌

۱۳۸۰

۲۹۰

پ‍س‌ از ع‍ب‍ور درن‍اه‍ا : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ر

آرم‍ن‌، واه‍ه‌، ۱۳۳۹ -

آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۸

۲۹۱

دوئ‍ت‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍رای‌ پ‍ائ‍ی‍ز

آق‍اخ‍ان‍ی‌، ای‍وب‌، -۱۳۵۱

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ن‍اآ دل‌

۱۳۸۰

۲۹۲

ای‌ ک‍اش‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌ ن‍ب‍ود

آرم‍ی‍ن‌، م‍ن‍ی‍ژه‌، ۱۳۲۴ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۸

۲۹۳

ص‍ب‍ح‌ در پ‍رگ‍ار: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ب‍اق‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، -۱۳۳۴

ب‍رگ‌

۱۳۶۸

۲۹۴

ای‌ ک‍اش‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌ ن‍ب‍ود! (رم‍ان‌)

آرم‍ی‍ن‌، م‍ن‍ی‍ژه‌،۱۳۲۴ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۲۹۵

ش‍اع‍ر م‍ردم‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ ش‍اع‍ر ب‍س‍ی‍ج‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا آق‍اس‍ی‌

 

ص‍ری‍ر

۱۳۸۸

۲۹۶

ش‍ب‌ و ق‍ل‍ن‍در

آرم‍ی‍ن‌، م‍ن‍ی‍ژه‌، ۱۳۲۴ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۱.­g؛ م‍رک‍ز آف‍ری‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌، ک‍ارگ‍اه‌ ق‍ص‍ه‌ و رم‍ان‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۲۹۷

دی‍وان‌ ح‍اج‌م‍ی‍رزا ح‍ب‍ی‍ب‌ خ‍راس‍ان‍ی‌...

ح‍ب‍ی‍ب‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌، ق‌ ۱۳۲۷-۱۲۶۶

زوار

۱۳۷۹

۲۹۸

دی‍وان‌ ح‍اج‌م‍ی‍رزا ح‍ب‍ی‍ب‌ خ‍راس‍ان‍ی‌...

ح‍ب‍ی‍ب‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌، ق‌ ۱۳۲۷-۱۲۶۶

زوار

۱۳۷۹

۲۹۹

دی‍وان‌ ح‍اج‌ م‍ی‍رزا ح‍ب‍ی‍ب‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌ال‍ع‍زی‍ز غ‍زل‍ی‍ات‌ ، ق‍ص‍ای‍د ، م‍دای‍ح‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌

ح‍ب‍ی‍ب‌خ‍راس‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌، ۱۲۶۶ -۱۳۲۷ ق‌

زوار

۱۳۸۸

۳۰۰

دی‍وان‌ آق‍ام‍ح‍م‍دک‍اظم‌ وال‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌

وال‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، - ق‌۱۲۲۹

ب‍رگ‌

۱۳۷۱

۳۰۱

چ‍ه‍ار ت‍ی‍ات‍ر و رس‍ال‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‍ه‌

م‍ی‍رزاآق‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌، ق‍رن‌ ق‌۱۳

ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)

۱۳۸۲

۳۰۲

دی‍وان‌ م‍ی‍رزا ج‍ع‍ف‍ر ری‍اض‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ش‍ام‍ل‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌، ق‍ص‍ائ‍د ...

ری‍اض‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ق‍رن‌ ق‌۱۳

ت‍ه‍ران‌

 

۳۰۳

روای‍ات‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ان‍ه‌: ب‍خ‍ش‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ج‍لال‌ آل‌اح‍م‍د

ص‍ب‍اغ‌زاده‌ ای‍ران‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۳ -

روزن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۶

۳۰۴

دی‍د و ب‍ازدی‍د

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲ -۱۳۴۸

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۳

۳۰۵

پ‍ن‍ج‌ داس‍ت‍ان‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۴۸ -۱۳۰۲

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۳

۳۰۶

ن‍ون‌ و ال‍ق‍ل‍م‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌،۱۳۰۲ -۱۳۴۸

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۳

۳۰۷

م‍دی‍ر م‍درس‍ه‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۸ -۱۳۴۸

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۳

۳۰۸

س‍ه‌ت‍ار

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲ -۱۳۴۸

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۳

۳۰۹

از رن‍ج‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ب‍ری‍م‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲ - ۱۳۴۸ .، a01

م‍ج‍ی‍د

۱۳۷۸

۳۱۰

زن‌ زی‍ادی‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲ -۱۳۴۸

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۵

۳۱۱

ن‍ف‍ری‍ن‌ زم‍ی‍ن‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۴۸ -۱۳۰۲

گ‍ه‍ب‍د

۱۳۸۴

۳۱۲

ادب‌ و ه‍ن‍ر ام‍روز ای‍ران‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۴۸ -۱۳۰۲

ن‍ش‍ر ه‍م‍ک‍لاس‍ی‌

: - ۱۳۷۳

۳۱۳

ادب‌ و ه‍ن‍ر ام‍روز ای‍ران‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۴۸ -۱۳۰۲

ن‍ش‍ر ه‍م‍ک‍لاس‍ی‌

: - ۱۳۷۳

۳۱۴

ادب‌ و ه‍ن‍ر ام‍روز ای‍ران‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۴۸ -۱۳۰۲

ن‍ش‍ر ه‍م‍ک‍لاس‍ی‌

: - ۱۳۷۳

۳۱۵

ادب‌ و ه‍ن‍ر ام‍روز ای‍ران‌

آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۴۸ -۱۳۰۲

ن‍ش‍ر ه‍م‍ک‍لاس‍ی‌

: - ۱۳۷۳

۳۱۶

م‍ش‍ق‌ ن‍ور: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

زی‍ادی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌، -۱۳۲۹

ب‍رگ‌

۱۳۶۷

۳۱۷

ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ظار: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

م‍ی‍ری‌، ه‍اش‍م‌، -۱۳۳۳

ب‍رگ‌

۱۳۶۸

۳۱۸

ده‍س‍ت‍ان‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

گ‍ل‍م‍رادی‌، ش‍ری‍ن‍ع‍ل‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۳۱۹

ن‍ج‍وای‌ ج‍ن‍ون‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ب‍اق‍ری‌، س‍اع‍د

ب‍رگ‌

۱۳۶۵

۳۲۰

خ‍ون‌ ف‍رات‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

زی‍ادی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌، -۱۳۲۹

ب‍رگ‌

۱۳۶۷

۳۲۱

اق‍ل‍ی‍م‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

رح‍م‍ان‌ ب‍روج‍ردی‌، اع‍ظم‌

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۳۲۲

در پ‍گ‍اه‌ ت‍رن‍م‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

خ‍وش‌دل‌، ع‍ب‍اس‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۳۲۳

ی‍وس‍ف‌ دل‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

م‍ردان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۸ -۱۳۰۱

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۳۲۴

اش‍ارات‌ اش‍ک‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

س‍ه‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۳۲۵

س‍ه‌ دی‍دار ب‍ا م‍ردی‌ ک‍ه‌ از ف‍راس‍وی‌ ب‍اور م‍ا م‍ی‌آم‍د

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۱۵ -۱۳۸۷

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹-

۳۲۶

س‍ی‍اری‍ح‍ون‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۴۸ -

پ‍رس‍م‍ان‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۵

۳۲۷

م‍ک‍ان‍ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ادر،۱۳۱۴ -

روزب‍ه‍ان‌

۱۳۸۲

۳۲۸

روی‌ س‍ل‌ پ‍ای‍ان‍ی‌

اح‍م‍دی‌، پ‍گ‍اه‌، -۱۳۵۳

ن‍گ‍اه‌ س‍ب‍ز

۱۳۷۸

۳۲۹

ش‍طرن‍ج‌ ب‍ا م‍اش‍ی‍ن‌ ق‍ی‍ام‍ت‌

اح‍م‍دزاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۴۳ -

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳۸۶

۳۳۰

در زلال‌ ش‍ع‍ر: ه‍ف‍ت‍اد س‍ال‌ زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌ اب‍ت‍ه‍اج‌ "ه‍. ا. س‍ای‍ه‌"

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، -۱۳۴۷

ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌

۱۳۷۷

۳۳۱

راه‌ ب‍ل‍ن‍د ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ی‍ک‍ال‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، -۱۳۳۶

ف‍ردوس‌

۱۳۸۳

۳۳۲

رس‍ت‍اخ‍ی‍ز ج‍ان‌

آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۷۲ -۱۳۲۶

ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌

۱۳۷۹

۳۳۳

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ک‍م‌ک‍م‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ زم‍س‍ت‍ان‌، خ‍ی‍ل‍ی‌ خ‍س‍ی‍س‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د،۱۳۶۱ -

: پ‍ژواک‌ ک‍ی‍وان‌

۱۳۸۸

۳۳۴

ن‍وزاد (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌)

اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌، س‍ی‍روس‌، -۱۳۱۶

ث‍ال‍ث‌

۱۳۸۳

۳۳۵

پ‍ای‍ی‍ز گ‍رم‌

اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸ -

روزن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌

۱۳۸۷

۳۳۶

ن‍ردب‍ام‌ گ‍ی‍لاس‌ م‍اه‌ را ق‍رم‍ز ن‍م‍ی‌ک‍ن‍د : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

اح‍م‍دل‍و، س‍وری‌

آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۷

۳۳۷

ک‍ودک‍ی‌ه‍ا در ش‍ب‌ س‍ق‍اخ‍ان‍ه‌

آه‍ن‍ی‍ن‌ج‍ان‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۷ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

۱۳۸۷

۳۳۸

خ‍ون‌ و اش‍راق‌ در ارغ‍وان‌ ج‍وش‍ن‌ه‍ا

آه‍ن‍ی‍ن‌ج‍ان‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۷ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

۱۳۸۷

۳۳۹

م‍رک‍ز آس‍م‍ان‌

آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۷۲ -۱۳۲۶

روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌

۱۳۸۰

۳۴۰

ب‍ا م‍ن‌ س‍خ‍ن‌ ب‍گ‍و دو ک‍وه‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار م‍ت‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌

آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۷۲ -۱۳۲۶

روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌

۱۳۸۰

۳۴۱

س‍ف‍ر ب‍ه‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ن‍ور

آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶ -۱۳۷۲

روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌

۱۳۸۴

۳۴۲

دی‍وان‌ اش‍ع‍ار م‍ظه‍ر ه‍م‍دان‍ی‌

م‍ظه‍ر ه‍م‍دان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۴ -۱۲۳۲

م‍ی‍ه‍ن‌ ن‍و

۱۳۸۱

۳۴۳

در روش‍ن‍ای‍ی‌ آت‍ش‌

اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ م‍ع‍م‍ار، اص‍غ‍ر، -۱۳۴۰

ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۸۳

۳۴۴

م‍رد ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍روف‍س‍ور س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ح‍س‍اب‍ی‌

اک‍ب‍رزاده‌، م‍ح‍م‍ود

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍ام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۱

۳۴۵

آس‍م‍ان‍ی‌ه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌)

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، رض‍ا، -۱۳۳۹

پ‍ازی‍ن‍ه‌

۱۳۸۱

۳۴۶

ح‍م‍اس‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ پ‍لاک‌ و خ‍اطره‌: گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ح‍م‍اس‍ه‌ و دف‍اع‌

اف‍ش‍ن‍گ‌، رج‍ب‌، ۱۳۲۹ -

ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌

۱۳۸۴

۳۴۷

خ‍داح‍اف‍ظ ک‍رخ‍ه‌

ام‍ی‍ری‍ان‌، داود

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۳۴۸

(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ل‍ح‍ظه‌ه‍ا) چ‍ون‌ ع‍ق‍رب‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ان‌ را ب‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ در م‍ی‌آورد

ال‍ی‍ک‍ائ‍ی‌، ن‍رگ‍س‌، -۱۳۳۸

ت‍ه‍ران‌ ص‍دا

۱۳۸۰

۳۴۹

ک‍ج‍ای‌ ای‍ن‌ ح‍م‍اس‍ه‌ دروغ‌ ب‍ود!؟

اف‍ش‍ن‍گ‌، رج‍ب‌، ۱۳۴۲ -

ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌

۱۳۸۷

۳۵۰

ال‍ف‌ ت‍ا ی‌

اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۹ -

آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۸

۳۵۱

راس‌ ک‍دام‌ ج‍م‍ع‍ه‌ س‍اع‍ت‌ه‍ا زن‍گ‌ م‍ی‌زن‍ن‍د

اک‍ب‍رزاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹ -

م‍وس‍س‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ روش‍ن‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍دوی‍ت‌

۱۳۸۶

۳۵۲

دم‍ان‌

اف‍ت‍خ‍اری‌، ه‍اش‍م‌

ه‍اش‍م‌ اف‍ت‍خ‍اری‌

۱۳۷۱

۳۵۳

رف‍اق‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ت‍ان‍ک‌

ام‍ی‍ری‍ان‌، داود، ۱۳۴۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۳۵۴

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ای‍ران‌ در ده‍ه‌ی‌ چ‍ه‍ل‌

اس‍دی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۵ -

دورود؛ اص‍ف‍ه‍ان‌: ص‍ن‍وب‍ر

۱۳۸۴

۳۵۵

م‍رث‍ی‍ه‌ روح‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ک‍اک‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار، -۱۳۴۲

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۳۵۶

ک‍اغ‍ذ ب‍اد

م‍ح‍م‍دی‌، س‍ی‍درض‍ا

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۳۵۷

ت‍ل‍واس‍ه‌ در ع‍طش‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ب‍ه‍دارون‍د، اک‍ب‍ر، -۱۳۲۹

ب‍رگ‌

۱۳۶۷

۳۵۸

ل‍ح‍ظه‌ه‍ای‌ س‍ب‍ز

ع‍ب‍اس‍ی‌ داک‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۳۵۹

ف‍ص‍ل‌ ف‍راق‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۳۶۰

م‍ن‌ او

ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۲ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۷۸

۳۶۱

ارم‍ی‍ا

ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۲ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۳۶۲

چ‍ل‍ی‍پ‍ای‌ ق‍ل‍م‌ (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ م‍ی‍رع‍م‍اد ال‍ح‍س‍ن‍ی‌)

ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌، -۱۳۵۰

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارآگ‍اه‌ ق‍ص‍ه‌ و رم‍ان‌

۱۳۷۷

۳۶۳

م‍اه‍ی‌ه‍ا در ش‍ب‌ م‍ی‌خ‍واب‍ن‍د: (رم‍ان‌ ای‍ران‍ی‌)

اش‍رف‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ۱۳۳۸ -

م‍رواری‍د

۱۳۸۳

۳۶۴

م‍ث‍ل‌ آت‍ش‌ ک‍ه‌ در دل‌ س‍ن‍ک‌

اس‍راف‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۰ -

خ‍ورش‍ی‍د ب‍اران‌

۱۳۸۳

۳۶۵

دی‍وان‍ه‌ ب‍دن‍ام‌

اف‍خ‍م‍ی‌ک‍ه‍رب‍ای‍ی‌،ی‍ح‍ی‍ی‌،۱۳۰۸-

ن‍دای‌ س‍خ‍ن‌

۱۳۸۸

۳۶۶

ان‍ت‍خ‍اب‌

اف‍ت‍خ‍اری‌، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۸۳ -۱۳۳۷

ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د

۱۳۸۳

۳۶۷

اپ‍رای‌ م‍وع‍ود

ال‍ف‍ب‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۰ -

: آری‍ت‍ان‌

۱۳۸۹

۳۶۸

دی‍وان‌ ت‍ئ‍ات‍رال‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

اس‍ت‍ادم‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍ود

ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۸۰

۳۶۹

طع‍م‌ خ‍اک‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌)

اک‍رادی‌ ، ه‍م‍ت‌ ع‍ل‍ی‌,۱۳۴۴-

ص‍ب‍ح‌ روش‍ن‌

۱۳۸۵

۳۷۰

دش‍ت‌ ش‍ق‍ای‍ق‍ه‍ا

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، -۱۳۴۴

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۳۷۱

ش‍ب‍ی‌ چ‍ون‌ آی‍ن‍ه‌

ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو، -۱۳۳۸

ن‍ش‍ر روی‍ش‌

۱۳۶۹

۳۷۲

دو پ‍رن‍ده‌ در ب‍اد

ادی‍ب‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۱۱ -

ن‍ش‍ر اق‍اق‍ی‌

۱۳۷۷

۳۷۳

ای‍وب‌ در ب‍اد

ب‍اق‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، -۱۳۳۴

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۳۷۴

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر: ب‍ه‍ت‌ ن‍گ‍اه‌

ب‍رات‍ی‌پ‍ور، ع‍ب‍اس‌،۱۳۲۲ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۹

۳۷۵

ه‍ی‌ ...، ت‍و ک‍ه‌ رف‍ت‍ه‌ای‌! م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ام‍ی‍ن‍ی‌، آس‍ی‍ه‌، -۱۳۵۲

آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۲

۳۷۶

ج‍اده‌ ج‍ن‍گ‌

ان‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸-

۳۷۷

ج‍اده‌ ج‍ن‍گ‌

ان‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸-

۳۷۸

ج‍اده‌ ج‍ن‍گ‌

ان‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸-

۳۷۹

ج‍اده‌ ج‍ن‍گ‌

ان‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸-

۳۸۰

ب‍ی‌ب‍ال‌ پ‍ری‍دن‌

ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر، -۱۳۳۸

ن‍ش‍ر اف‍ق‌

۱۳۷۰

۳۸۱

ب‍ه‌ ق‍ول‌ پ‍رس‍ت‍و

ام‍ی‍ن‌ پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر، ۱۳۳۸ -۱۳۸۶

اف‍ق‌

۱۳۸۶

۳۸۲

از درد س‍خ‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ن‌: گ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌

اوس‍ت‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۷۰ -۱۳۰۸

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، واح‍د ادب‍ی‍ات‌، گ‍روه‌ ش‍ع‍ر

۱۳۷۵

۳۸۳

س‍ت‍اره‌ه‍ای‌ ف‍روزان‌: م‍دح‌ و م‍رث‍ی‍ه‌ چ‍ه‍ارده‌م‍ع‍ص‍وم‌ (ع‌) و ام‌ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ال‍غ‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌

ای‍زدی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۸ -

رس‍ال‍ت‌

۱۳۸۸

۳۸۴

ح‍رف‌ آخ‍ر ع‍ش‍ق‌ (گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ا و ت‍ص‍اوی‍ر ق‍ی‍ص‍ر ام‍ی‍ن‌پ‍ور).

ام‍ی‍ن‌ پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر، ۱۳۳۸ -۱۳۸۶

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۳۸۵

ام‍ام‌ ح‍م‍اس‍ه‌ای‌ دی‍گ‍ر

اوس‍ت‍ا، م‍ه‍رداد

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۳۸۶

آوای‌ ص‍ح‍را

اون‍ق‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، -۱۳۳۹

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارگ‍اه‌ ق‍ص‍ه‌ و رم‍ان‌

۱۳۸۱

۳۸۷

آوازه‍ای‌ ق‍طب‍ی‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۵ -۸۰

ام‍ی‍ن‌ اج‍لاس‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا، -۱۳۳۶

ه‍ی‍رم‍ن‍د

۱۳۸۰

۳۸۸

ش‍ک‍وه‌ پ‍ای‍داری‌: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ح‍اج‌ م‍ه‍دی‌ ع‍راق‍ی‌

ان‍ص‍اری‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۱

۳۸۹

ش‍ک‍ارچ‍ی‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌

اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲ -

: ن‍ی‍م‌ن‍گ‍اه‌

،۱۳۸۴

۳۹۰

در ع‍م‍ق‌ ش‍ب‍ه‍ای‌ ت‍ار

اون‍ق‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ق‍ص‍ه‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌

۱۳۷۵

۳۹۱

خ‍اک‍ه‌ ن‍غ‍م‍ه‌ه‍ا: ش‍ع‍ره‍ای‌ ک‍وت‍اه‌

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۳۹۲

رع‍د ی‍ک‍ب‍ار غ‍ری‍د!

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، -۱۳۴۴

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ق‍ص‍ه‌

۱۳۷۱

۳۹۳

ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

ب‍اب‍ائ‍ی‍ان‌پ‍ور، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۴۳ -۱۳۶۷

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌

۱۳۷۹

۳۹۴

پ‍ی‍ش‌ از آن‍ک‍ه‌ س‍ره‍ا ب‍ی‍ف‍ت‍ن‍د: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ رم‍ان‌ رازه‍ای‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ رض‍ا ب‍راه‍ن‍ی‌

ره‍گ‍ذر، رض‍ا، ۱۳۳۲ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۶۸

۳۹۵

ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ص‍دای‌ او: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۱

۳۹۶

روزه‍ای‌ م‍ن‍درس‌( م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)

ب‍اق‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۶ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۳۹۷

رازه‍ای‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ م‍ن‌

ب‍راه‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۴ -

ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۶

۳۹۸

رازه‍ای‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ م‍ن‌

ب‍راه‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۴ -

ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۶

۳۹۹

گ‍ل‍ب‍وت‍ه‌ه‍ای‌ ولای‍ت‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)

ب‍اق‍ری‍ان‌، اح‍م‍د

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌ [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]

۱۳۶۶

۴۰۰

ف‍ت‍ح‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍لات‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، -۱۳۱۷

روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌

۱۳۸۰

۴۰۱

اف‍را، ی‍ا، روز م‍ی‌گ‍ذرد: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -

روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌

۱۳۸۱

۴۰۲

ج‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ی‌ غ‍لام‍ان‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]

ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، -۱۳۱۷

روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌

۱۳۷۹

۴۰۳

چ‍ه‍ار ص‍ن‍دوق‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]

ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -، a01

روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌

۱۳۷۹

۴۰۴

دی‍وان‌ ن‍م‍ای‍ش‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -، a01

روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌

۱۳۸۲

۴۰۵

ت‍ن‌ پ‍وش‍ی‌ از آی‍ی‍ن‍ه‌: س‍اخ‍ت‍م‍ای‍ه‌ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ در آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌

ن‍ظرزاده‌، رس‍ول‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌

۱۳۸۴

۴۰۶

ی‍ادش‌ ب‍خ‍ی‍ر ه‍ای‌ ل‍ع‍ن‍ت‍ی‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، ، راض‍ی‍ه‌، ، ۱۳۵۶ -

آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۸

۴۰۷

آن‌ روزه‍ا(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌)

ب‍ذراف‍ک‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۱۳۸۹

۴۰۸

ت‍ران‍ه‌ آب‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر

ب‍ه‍دارون‍د، اک‍ب‍ر، -۱۳۲۹

ب‍رگ‌

۱۳۶۹